Atrakcje w okolicy

?niardwy to najwi?ksze jezioro w Polsce o powierzchni 114 km?. Jezioro to le?y w obr?bie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w po?udniowej cz??ci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Pisy.

Poprzez cie?nin? zwan? „Przeczk?” ?niardwy po??czone s? z jeziorami Be?dany i Miko?ajskim, a krótkim kanalikiem z jeziorem ?uknajno. Jezioro jest bardzo p?ytkie. Najwi?ksza g??bia wynosi do 23,4 m, a ?rednia g??boko?? nie przekracza dziesi?ciu, a w wielu miejscach i trzech metrów. Liczne g?azy, ukryte tu? pod powierzchni? wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) w wi?kszo?ci nieoznaczone, stwarzaj? spore niebezpiecze?stwo nawigacyjne. Najwi?cej kamieni znajduje si? w cz??ci po?udniowej i wschodniej; kryj? si? cz?sto tu? pod powierzchni? wody.

Na p?ytkim, du?ym jeziorze, przy nag?ej zmianie pogody, gdy wzrasta si?a wiatru, a ma on si? gdzie rozp?dzi?, dos?ownie w ci?gu kilku minut podnosi si? wysoka, pó?torametrowa, stroma fala. Ta cecha ?niardw by?a ju? przyczyn? wielu tragedii. Nag?a zmiana pogody mo?e zaskoczy? nawet do?wiadczonego i znaj?cego jezioro ?eglarza. Nikt rozs?dny nie lekcewa?y wtedy owych niespokojnych wód, tym bardziej, ?e p?ytkie, kamieniste brzegi, b?d? ci?gn?ce si? na przestrzeni nieraz kilkuset metrów szuwary uniemo?liwiaj? schronienie si? na brzegu.

Przeczytaj ca?y tekst: Jezioro ?niardwy – najwi?ksze w Polsce – Moje Mazury.

Atrakcje w Nowych Gutach

  • Punkt widokowy przy cmentarzu poniemieckim
  • W obr?bie remizy stra?ackiej rozpocz?to budow? przystani bezpiecze?stwa dla jachtów i ?odzi w Nowych Gutach, na przeciwko powstaj? miejsca noclegowe z pe?nym zapleczem gastronomicznym i wypoczynkowym.
  • G?az narzutowy (pomnik przyrody)
  • Ogólnodost?pna pla?a OSP za Wiatrakiem
  • Szko?a Windsurfingu wraz z placem zabaw na wodzie
  • W sezonie punkty sprzeda?y napojów, lodów i fast foodów
  • Sklep spo?ywczy

Gastronomia

  • Restauracja pod Wiatrakiem
  • Restauracja Panorama
  • Tawerna u Faryja

Turystyka w gminie Orzysz

Informacje pochodz? ze strony www.orzysz.pl.

Nazwa miejscowo?ci Orzysz pochodzi od pruskiego wyrazu ?Orys? oznaczaj?cego powietrze. Niegdy? u?ywano nazw: Arys, Arisz, Orsesche, Rosisch. Wie? za?o?ono na starym trakcie handlowym biegn?cym po?ród bagien, lasów i jezior. W 1725 roku król pruski Fryderyk Wilhelm I nada? Orzyszowi prawa miejskie. Miasto otzryma?o herb- czarnego or?a, trzymaj?cego w szponach skrzy?owane ber?o, szpad? i róg obfito?ci.

Ko?ció? Filialny p.w. Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa z prze?omu XIX i XX w.,

Zabytkowe domy murowane z XVIII, XIX i pocz?tek XX w. przy ul. E?ckiej, Gi?yckiej, Rynek i Wojska Polskiego,

Ogródek – nawet kocie ?by nie powinny zniech?ci? zmotoryzowanych do odwiedzania starej chaty mazurskiej, postawionej tu u schy?ku XIX w. przez cie?l? z dusz? poety – Micha?a Kajk?. Obecnie mie?ci si? tu muzeum nazwane jego imieniem.

Cierzpi?ty – wie? po?o?ona nad jez. Buwe?no z cmentarzem z I wojny ?wiatowej i resztkami umocnie? obronnych z II wojny ?wiatowej.

Dziubiele – wie? z punktami widokowymi nad stromym, pó?nocnym brzegiem jeziora ?niardwy.

Ublik – Wie? po?o?ona pomi?dzy jeziorami : Ublik Wielki i Ublik Ma?y. Miejscowo?? ta posiada pozosta?o?ci zespo?u dworskiego z po?. XIX w. (obecnie o?rodek wypoczynkowy) – a tak?e parkiem i ogrodzeniem z bram? cmentarza z XIX w.

Okartowo – przepi?knie po?o?ona miejscowo?? pomi?dzy jeziorami : Tyrk?o i ?niardwy. We wsi jest wiele miejsc widokowych z Ko?cio?em Niepokalanego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny z XVII wieku.

Trasa rowerowa wokó? jeziora ?niardwy

Trasa: Miko?ajki ? Wierzba ? Wejsuny ? Nied?wiedzi Róg ? Karwik ? Jedlin ? Zdory ? Kwik ? Nowe Guty ? Okartowo ? Suchy Róg ? Dziubiele ? ?uknajno ? Miko?ajki. D?ugo?? trasy: 85 km.

Opis: Trasa jest bardzo atrakcyjna ? ogrom jeziora ?niardwy, rezerwat konika polskiego w Popielnie, jezioro ?uknajno i pi?kne lasy Puszczy Piskiej, przeprawa promowa ? czego wi?cej trzeba? Uwaga! Wycieczka mo?liwa jest do odbycia w ca?o?ci tylko od maja do pa?dziernika, czyli wtedy, gdy kursuje prom do Wierzby.

Wi?cej informacji: www.mojemazury.pl

 

© 2015 Elżbieta i Stanisław Król | Wykonanie: PD Film