Port w Nowych Gutach

dodano: 04.06.1993

Po d?ugich zmaganiach z ró?nymi instytucjami ruszyli?my z budow? Przystani Bezpiecze?stwa. Obok przystani bezpiecze?stwa powstaj? pi?kne parkingi oraz obiekt hotelowy MARINA ?NIARDWY.

My?limy, ?e do?? tego przeszkadzania i wszyscy decydenci b?d? nas wspiera? w dalszej realizacji tego przedsi?wzi?cia.

W miejscowo?ci ma powsta? nied?ugo port staraniem stowarzyszenia Turystyczne ?niardwy – Nowe Guty. Poni?ej publikujemy przedruk artyku?u ze strony zagle.com.pl

Nowa marina: na jeziorze ?niardwy powstanie „przysta? bezpiecze?stwa”

Po 5 latach Stowarzyszenie Turystyczne ?niardwy – Nowe Guty uzyska?o od Burmistrza Pisza DECYZJ? o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegaj?cej na budowie „Przystani bezpiecze?stwa” – schroniska dla ma?ych jednostek turystycznych (ok. 40 szt.) miejsca postoju jednostek ratowniczych Mazurskiej S?u?by Ratowniczej w Okartowie (2-3 jednostki) oraz budowy slipu, pirsu i pomostów na wschodniej stronie jez. ?niardwy w Nowych Gutach. Powierzchnia basenu ok. 9 600 m2, d?ugo?? pomostu ok. 300 mb.

Stowarzyszenie Turystyczne ?niardwy – Nowe Guty chce zrealizowa? to, o co ?rodowisko ?eglarskie stara si? od lat – wybudowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przystani przyjaznych ?eglarzowi „portów bezpiecze?stwa”. Szczególnie dotyczy to jeziora ?niardwy – jednego z najbardziej niebezpiecznych jezior mazurskich. Du?a ilo?? kamieni i mielizn w razie nag?ego za?amania si? warunków pogodowych – np. „bia?y szkwa?” – powoduje zagro?enie ?ycia lub zdrowia przebywaj?cych na akwenie ?eglarzy i innych wodniaków.

33f630cba869fc1b77dafb21719770ee14

Przy wiej?cych przewa?nie wiatrach zachodnich, okolice wsi Nowe Guty, stwarzaj? powa?ne zagro?enie na wodzie z uwagi na p?ycizny i kamienie, brak jakiejkolwiek bezpiecznej przystani po stronie wschodniej jeziora ?niardwy powoduje brak mo?liwo?ci schronienia si? osobom przebywaj?cych na ?odziach w tym rejonie. Rocznie dochodzi do wielu wypadków zagra?aj?cych ?yciu.

Istot? bezpiecze?stwa dostrzega Senat RP, który w Piszu, zorganizowa? konferencj? „Wodne szlaki turystyczne Warmii i Mazur – szanse i zagro?enia”. Ta konferencja potwierdza zasadno?? dzia?alno?ci naszego Stowarzyszenia, którego g?ównym celem jest poprawa bezpiecze?stwa ?eglugi na jeziorze ?niardwy. Nasz pomys? i inicjatyw? popieraj? w?adze Starostwa Powiatowego w Piszu, Gmin Pisz i Orzysz a przede wszystkim ?eglarze i mieszka?cy wsi Nowe Guty, którzy w dniu 17 pa?dziernika 2007 roku z?o?yli podpisy – popieraj?ce nasz? inwestycj?.

Dla Stowarzyszenia interes spo?eczny to przede wszystkim:

  • zapewnienie bezpiecze?stwa dla ?eglarzy i osób uprawiaj?cych ró?ne formy turystyki wodnej;
  • poszerzenie dotychczasowej oferty us?ug turystycznych, zwi?kszenie atrakcyjno?ci turystycznej wsi Nowe Guty;
  • wykorzystanie istniej?cego potencja?u zasobów turystycznych;
  • stworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej spo?eczno?ci.

Stowarzyszenie ma na uwadze równie? inne aspekty spo?eczne:

  • brak pewno?ci bezpiecze?stwa u osób uprawniaj?cych turystyk? oraz sporty wodne;
  • brak mo?liwo?ci swobodnej pomocy w przypadku sytuacji zagra?aj?cych ?yciu przez Mazursk? S?u?b? Ratownicz?;
  • zanikanie rozwoju turystyki w miejscowo?ci o wysokich walorach przyrodniczych i krajoznawczych;
  • pogorszenie warunków ?ycia ludzi utrzymuj?cych si? w tej chwili z us?ug turystycznych;
    du?e bezrobocie we wsi Nowe Guty.

My?limy o w?dkarzach, chcemy uczestniczy? w programie „MAZURSKIE MORZE i RYBY”, punkcie odbioru nieczysto?ci z jachtów i paliwie dla motorówek – ale to przysz?o??. Dzi? kompletujemy dokumenty do rozprawy wodno-prawnej, projektu portu i… szukamy ch?tnych do wsparcia finansowego.

Bogdan Markiewicz

© 2015 Elżbieta i Stanisław Król | Wykonanie: PD Film